Επισκόπηση.

Τα στελέχη που προτείνονται για το έργο είναι καταξιωμένα στελέχη στον χώρο της Πληροφορικής, με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και πολυετή εμπειρία στο αντικείμενό τους σε παρόμοια έργα. Η ομάδα Υλοποίησης θα συμμετέχει σε όλα τα στάδια του έργου (όπως ανάλυση, σχεδιασμός, πιθανή προσαρμογή/υλοποίηση, παραμετροποίηση, δοκιμές και stress test) με σκοπό να καλυφθούν οι απαιτήσεις του έργου.

Οργάνωση έργου

Η προσέγγιση της οργάνωσης και της δομής του έργου διασφαλίζει την ενεργό συμβολή όλων των συνεργαζόμενων φορέων στην επίτευξη των στόχων.

Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων
Εξασφάλιση έγκαιρης ανάπτυξης
Συντονισμός γενικών δραστηριοτήτων
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Συμμετέχοντες:

Συμβολή της ομάδας:

Γενικός Συντονιστής / Τεχνικός Συντονιστής

Γενικές πληροφορίες

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) διευκολύνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του πανεπιστημίου σε διαφορετικά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Ειδικότερα, το Εργαστήριο Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς συντονίζει ένα σημαντικό αριθμό από (i) ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, (ii) εθνικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ, και (iii) έργα σε συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς εταιρίες. Διεξάγει έρευνα στο χώρο των Μεγάλων Δεδομένων, με τις ερευνητικές του δραστηριότητες να επικεντρώνονται σε θέματα απόδοσης και κλιμακωσιμότητας, σε προηγμένη ανάλυση δεδομένων, εξετάζοντας (μεταξύ άλλων) αδόμητα δεδομένα με τη μορφή κειμένων, χωρικά και χωρο-χρονικά δεδομένα, πολυδιάστατα δεδομένα, και δεδομένα κίνησης οχημάτων.

Ρόλος στο έργο

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πα.Πει.) θα αναλάβει την ανάλυση απαιτήσεων του DIASTEMA (Ε.E.1). Παράλληλα, θα ασχοληθεί με την μοντελοποίηση των δεδομένων και τη διαλειτουργικότητας στην Ε.Ε.3, συνδυαστικά με την προσαρμοζόμενη κατανεμημένη αποθήκευση της Ε.Ε.3. Επίσης, το Πα.Πει. θα ασχοληθεί με το πολυεργαλείο διαστασιολόγησης και μοντελοποίησης εφαρμογών, (Ε.Ε.4), καθώς και την ανάπτυξη του πολυεργαλείου δεδομένων.

Συντονιστής Ποιότητας

Γενικές πληροφορίες

Η UBITECH ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 2005 και αποτελεί μία καινοτόμο εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων. Αποτελεί επίσης τεχνολογικό πάροχο που προσφέρει ευφυείς τεχνικές λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνήσεις προκειμένου να επιτρέψει την αποτελεσματική και ασφαλή πρόσβαση και επικοινωνία με ετερογενείς πληροφοριακούς πόρους και υπηρεσίες, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Ρόλος στο έργο

Θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση δεδομένο-κεντρικών υποδομών (Ε.Ε.3), και τις υπηρεσίες διαστασιολόγησης, μοντελοποίησης και αλληλεπίδρασης του DIASTEMA (Ε.Ε.5).

Συντονιστής Σεναρίων και Περιπτώσεων Χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Η ΒιοΑρωγή Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία υπηρεσιών ICT που παρέχει προηγμένες υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς. Συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Η πλατφόρμα της εταιρείας προσφέρει σύγχρονες λειτουργίες επικοινωνίας και δικτύωσης, ιατρική παρακολούθηση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μηχανισμούς 24ωρης επίβλεψης και άμεσης επέμβασης σε επείγουσες καταστάσεις.

Ρόλος στο έργο

Θα ασχοληθεί αφενός με τους μηχανισμούς μοντελοποίησης δεδομένων και διαλειτουργικότητας (Ε.Ε.2), ενώ θα αναλάβει την πιλοτική λειτουργία του περιβάλλοντος DIASTEMA (Ε.Ε.5), σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο πειραματισμό των περιπτώσεων χρήσης (Ε.Ε.5).

Συντονιστής Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία ΜΗΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ δραστηριοποιείται στους τομείς του IoT και του Cloud Computing προσαρμοσμένου στον χώρο της ναυτιλίας. Όραμά μας είναι να θέσουμε στη διάθεση των θαλάσσιων μεταφορών την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης μας στο πεδίο του Information Intelligence, ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, να ελαχιστοποιήσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος και να μειώσουμε το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών αγαθών και ανθρώπων.

Ρόλος στο έργο

Θα είναι υπεύθυνη για την Ε.Ε.3 παρέχοντας την υπόσχεση Δεδομένα ως Υπηρεσία, αναφορικά με τις υπηρεσίες που θα εφαρμοστούν στον κύκλο ζωής των δεδομένων, παρέχοντας την υποδομή ανάλυσης δεδομένων, ανάλυσης προβλέψεων και επεξεργασίας περίπλοκων γεγονότων σε πραγματικό χρόνο.