Ενότητα Εργασίας 1

Το παρόν έγγραφο έχεις ως βασικό σκοπό να παραθέσει και να αναλύσει ένα σύνολο διαφορετικών τεχνικών εννοιών, μελετώντας τόσο την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με προηγούμενες έρευνες και ερευνητικά έργα, όσο και τις σχετικές παρεχόμενες καινοτομίες της πλατφόρμας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή των σεναρίων βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί η λειτουργικότητα του Diastema.

Το παρόν έγγραφο έχεις ως βασικό σκοπό να περιγράψει τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου Diastema, το οποίο έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δεδομενο-στρεφούς περιβάλλοντος πραγματικού χρόνου. Ειδικότερα, πραγματοποιεί μια γενική επισκόπηση του έργου, της δομής και της οργάνωσής του, των συνεργατών που συμμετέχουν, καθώς και του σχεδιασμού του.