Ημερομηνία υποβολής: 31/03/2021

Ενότητα Εργασίας : Ε.Ε.1

Το παρόν έγγραφο έχεις ως βασικό σκοπό να περιγράψει τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου Diastema, το οποίο έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δεδομενο-στρεφούς περιβάλλοντος πραγματικού χρόνου. Το περιβάλλον αυτό θα παρέχει τα “Δεδομένα ως Υπηρεσία” μετατρέποντας τα ακατέργαστα δεδομένα σε πολύτιμη γνώση, θα διαθέτει ένα Πολυεργαλείο Δεδομένων το οποίο μετά την επεξεργασία της πληροφορίας, θα παρέχει ένα προσαρμοζόμενο Περιβάλλον Απεικονίσεων, θα παρέχει δυνατότητες αυτόματης διαστασιολόγησης αλλά και μοντελοποίησης των διαδικασιών, βάσει των απαιτούμενων πόρων, ενώ θα παρουσιάζει όλες αυτές τις λειτουργικότητες και καινοτομίες χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα, μέσα από διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης. Το έγγραφο περιλαμβάνει όλες τις εμπλεκόμενες διαδικασίες και παρέχει κατάλληλες οδηγίες για την αποτελεσματική και επιτυχημένη διαχείριση του έργου. Ειδικότερα, το εν λόγω παραδοτέο πραγματοποιεί μια γενική επισκόπηση του έργου, της δομής και της οργάνωσής του, των συνεργατών που συμμετέχουν, καθώς και του σχεδιασμού του. Παράλληλα, για τη διασφάλιση του κατάλληλου ελέγχου της προόδου του έργου αναλύονται οι απαραίτητες διαδικασίες παρακολούθησής του, συνδυαστικά με τους ρόλους και τις ροές επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Τέλος, περιγράφονται οι τρόποι διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν, μέσω της σχετικής ανάλυσης ρίσκου, ώστε να διασφαλιστεί στο βέλτιστο βαθμό και με τις απαραίτητες μεθοδολογίες και τα διαθέσιμα εργαλεία, το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου.

Κατεβάστε το αρχείο